Video of Chinese New Year Gala

UBC 2012 Chinese New Year Gala

1, Photo

2, DV and Video of All Programs

~~~~~~~Opening DV~~~~~~~~~~~

《Love on air》《Love me, don’t leave》 Peiran Wu  Pop-rock solo

《A trip to Gusu》  Qianshi Lin    Dizi Solo

《Living in the Northeast》《Huang Mei Xi》 Pingping Liu   Solo

《Taiji》《Taiji sword》Michael Wang    Kong-Fu

《Chinese Boxing》《Jiujiebian》Jason Wang  Kong-Fu

~~~~~New Year Greetings DV~~~~~~~

Game

《Travelling》《You in my life》 Ruoying Wang, Jutong Pan

《Salsa-Reuda Demo》  UBC   Salsa-Reuda group

《Song of old academic girls》  Yongting Chen, Xun Zhou, Siqing Zheng

《The Lonely Goatherd》 Feng Liu Solo

~~~~~Dinner, Puzzle game~~~~~~

Game

《Chasing the moon》《Summer》 Emma Shi  Piano solo

《Combating Typhoon》《Evening songs from a fishing boat》《The dancing song of the Yi》  Lindsey Zhou    Gu Zheng Solo

《Matador》   Hao Jin    Accordion Solo

《Meditation》《Spring Festival Overture》 Vicky Chen    Violin/Piano

《The same song》 chorus,led by Feng liu